Použi nástroje e-aktivizmu

Druhy nástrojov e-aktivizmu

Na tomto mieste ponúkneme stručnú typológiu nástrojov e-aktivizmu. Pomôže nám zorientovať sa v tom, na čo ten ktorý nástroj slúži, čo ním môžeme dosiahnuť a na aké situácie sa oplatí použiť. V jednotlivých článkoch sekcie „Použi nástroje e-aktivizmu“ uvádzame aj praktické ukážky jednotlivých nástrojov s popisom, ako ich vyrobiť.

DELENIE

 1. Mimoprávne nástroje

Táto skupina nástrojov je použiteľná všade tam, kde sú prípady hate speech ešte v hraniciach práva. Dajú sa však použiť aj na prejavy, ktoré síce sú trestným činom, no z rôznych dôvodom sme si vedomí, že trestné podanie nič nevyrieši. Alebo skrátka nechceme vec riešiť právnou cestou.

Patria k nim nástroje, ktorými sa

 • reaguje na nenávistný obsah (alebo ktorými vytvárame vlastný obsah) – v zmysle hesla Hate speech – more speech
 • odstraňuje nenávistný obsah
 1. Právne nástroje

Sú použiteľné len vtedy, ak máme podozrenie, že daný výrok, blog, video či grafika už mohla naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Ich špecifikom je, že ich použitie spôsobuje právne následky (napr. v podobe stíhania autora)

 

MIMOPRÁVNE NÁSTROJE ZALOŽENÉ NA HESLE HATE SPEECH – MORE SPEECH!

Všetky mimoprávne nástroje sú v skutočnosti oveľa účinnejšie a efektívnejšie, než právne nástroje. Ich účinok síce nemusí byť okamžite viditeľný, no v dlhodobom horizonte ich používania dokáže priniesť trvalejšie zmeny. Vychádzajú z hesla Hate speech – more speech: čím viac nenávistného či konšpiračného obsahu sa šíri a zdieľa, tým viac by sa mala proti tomu ozývať kritická opozícia a prinášať korektné a vyvažujúce informácie. Patrí k nim všetko to, čim vstupujeme do online prostredia na podporu korektnej diskusie o menšinách či o témach, ktoré zneužíva extrémna pravica a konšpirátori.

Príklady nástrojov

 • Vstup do diskusií
 • Blogovanie
 • Výroba a zdieľanie infografík, koláži, mémov
 • Výroba a zdieľanie videí
 • Preklady existujúcich grafík či videí
 • Výroba web stránok a pod.

To, aký obsah im dáme, závisí od toho, akú komunikačnú stratégiu chceme uplatniť (k tomu pozri viac TU).

Ich výhody a účinky

 • Pomáhajú vnášať do online prostredia korektné informácie o menšinách či mýtizovaných témach. Tým pôsobia aj na tých užívateľov, ktorí síce nie sú zapojení do diskusie, no vnímajú ju, a aj na základe argumentov v nej podaných si formujú svoje postoje a mienku.
 • Prinášajú pozitívne príbehy a skúsenosti s menšinami, ktoré ani zďaleka nie sú tak často spomínané a zdieľané, ako tie negatívne. Tým pomáhajú vyvažovať diskusiu, ktorá inak pôsobí tak, že Rómovia, migranti či LGBTI sú jednoliata skupina, ktorá neprináša nič dobré.
 • V online prostredí sa nie vždy darí obsiahlym odborným argumentom, poukazovaniu na štatistiky či výskumy, aby sme nimi odzbrojili hoaxy a pochybné články z „alternatívneho spravodajstva“. Niekedy sa radšej oplatí použiť trochu parodizácie a humoru. Tomu rozumejú aj tí, ktorí nemajú čas študovať obsiahle protiargumentácie k hoaxom a konšpiráciám.
 • Najväčšou výhodou mimoprávnych nástrojov je to, že sú prístupné pre každého, a okrem ochoty a trochu času nevyžadujú žiadne odborné predpoklady.
Tridruhy2

Zdroj: www.facebook.com

Tridruhy1

Zdroj: Ľudia proti rasizmu

 

MIMOPRÁVNE NÁSTROJE ODSTRAŇUJÚCE OBSAH

Po tomto type nástrojov siahame v prípade, ak je našim cieľom dosiahnuť zmazanie cyberhate – odstránenie konšpiračnej či extrémistickej web stránky zo servera, odstránenie nenávistného komentára, zmazanie videa zo siete apod.

Pracuje sa pri nich najmä s tzv. Terms of use. Ide o podmienky užívania, ktoré má stanovené či už samotná web stránka, na ktorej sa cyberhate objavil, alebo server, na ktorom je web hostovaný. Ich uplatnenie si teda vyžaduje prezrieť si dané podmienky a vyhodnotiť, či daný obsah spadá pod niektoré zakázané prejavy. Sociálne siete, ale aj samotné servery v zásade vždy zakazujú umiestňovanie takého obsahu, ktoré odporuje legislatíve (toho štátu, v ktorom sa server nachádza). Podmienky používania tiež častokrát zakazujú aj taký typ príspevkov, ktoré burcujú k nenávisti voči rasovým, národnostným, etnickým, náboženským skupinám či k nenávisti voči LGBTI osobám.

Výhody a účinky

 • Oplatí sa ich používať v prípadoch, ak je prejav nenávisti a povolávanie k násiliu smerované voči konkrétnym osobám. Na to zvyknú byť citlivé aj americké servery, pretože aj keď je v USA oveľa širšia právna tolerancia na cyberhate, aj u nich platí, že nemožno vyzývať k násiliu voči konkrétnym osobám.
 • Rovnako užitočné sú v prípadoch rôznych „watchdogových“ webov, ktoré vytvára extrémna pravica voči svojim ideologickým nepriateľom (aktivistom proti fašizmu, novinárom, ktorí investigatívne odhaľujú činnosť extrémnej pravice apod). Na týchto weboch a zoznamoch sa totiž objavujú aj osobné údaje a citlivé dáta osobnej povahy týkajúce sa daných osôb (fotky ich rodiny, telefónne čísla, adresy a pod.). Vtedy je určite najlepším riešením využiť tieto nástroje a docieliť odstránenie takéhoto obsahu z internetu.

 

PRÁVNE NÁSTROJE

Právnym nástrojom je podanie trestného oznámenia. Je jedno, akým spôsobom sa urobí, nevyžaduje špeciálne náležitosti a formu. Ak aj doručíme polícii podnet, ktorému chýbajú podstatné náležitosti (napr. je podaný mailom bez vlastnoručného podpisu), polícia je aj tak povinná posúdiť obsah podania. Ak na základe dôkazov, ktoré ste predložili, vyhodnotí, že daný skutok je trestným činom, je povinná vo veci konať ex offo (čiže sama, automaticky a iniciatívne, aj bez súčinnosti s oznamovateľom).

Ich nevýhoda je v tom, že výsledný efekt je vždy závislý od toho, ako podnet vyhodnotí polícia, a najmä od toho, v akej krajine sídli server, na ktorom sa cyberhate nachádza (podľa toho sa totiž určuje, koho právnym poriadkom, akého štátu, sa vyhodnotí jeho protiprávnosť). Nevýhodou je tiež to, že pri takom masívnom výskyte nenávistných prejavov voči menšinám, akého sme svedkami posledné roky, už nie je technicky možné všetkých stíhať. Navyše, je predpoklad, že masívna kriminalizácia by ešte viac zhoršovala situáciu: minimálne rôznych konšpirátorov by to posilňovalo v ich póze cenzurovaných a prenasledovaných martýrov.

Výhody a účinky

Na druhej strane, má aj tento nástroj svoj zmysel

 • ak sa nepodávajú podnety polícii, polícia to vníma ako nejestvujúci problém a nikto na strane štátu tým pádom nie je „nútený“ zaoberať sa týmto fenoménom dôsledne
 • aj keď by sa ročne podarilo stíhať iba pár prípadov, je to silný odkaz aj pre všetkých ostatných – momentálne totiž autori takýchto príspevkov vsádzajú na to, že sa im aj tak nič nestane, že im to štát toleruje, že všetci si aj tak myslia to isté, a že si môžu k Rómom (Židom, migrantom) dovoliť beztrestne čokoľvek
 • v súvislosti s pocitom beztrestnosti je celkovo pre problematiku cyberhate špecifické, že začne prerastať do offline sveta, a to v podobe protestov proti menšinám, fyzických útokov na jednotlivcov či celé skupiny, k ničeniu ich majetku či miest, kde sa stretávajú a pod.